JNPG Makelaars in assurantiën B.V. is een verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in aansprakelijkheids-verzekeringen en aanverwante producten. Haar zusterbedrijf JNPG Assuradeuren B.V. is actief als volmachtkantoor. (beide hierna te noemen ‘JNPG’)

Inleiding

Voor onze dienstverlening aan u maken wij gebruik van persoonsgegevens. Dat kan rechtstreeks zijn, maar ook verkregen uit beschikbare bronnen van derden. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of bedrijven waaronder in ieder geval verzekeraars. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen. Uw persoonsgegevens delen wij niet met derden zonder uw toestemming (tenzij het delen van uw persoonsgegevens uit de aard van de dienstverlening voortvloeit en/of uw gezondheid gevaar loopt en/of de wet- & regelgeving ons tot deling van deze gegevens verplicht). In dit document gaan we verder in op persoonsgegevens en de verwerking ervan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u bijvoorbeeld bij ons een product wilt afsluiten of een schadeclaim indient, vragen we u om persoonsgegevens. Ook bij het bezoek van onze website kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over u gaan.

Voorbeelden:

 • naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummers en kaartgegevens, gegevens met betrekking tot krediethistorie en faillissements- of surseance status;
 • IP-adres

Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor een (bij wet voorgeschreven) gegronde reden hebben. Hierbij kunt u denken aan:

 • het leveren van de door u gevraagde diensten;
 • bemiddelen bij en adviseren, accepteren, administreren en beheren met betrekking tot verzekeringen;
 • schadebehandeling; onderzoeken van schades, klachten of (juridische) geschillen in verband met verzekeringspolissen of de dienstverlening;
 • advisering op het gebied van risicobeheersing;
 • risicobeheersing Volmachtbedrijf
 • onderzoek naar klanttevredenheid;
 • interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van JNPG en verbetering van producten en diensten;
 • onderzoeken van kredietwaardigheid en debiteurenbeleid;
 • onderzoek naar opgelegde sancties, validatie en waar nodig uitwisseling van gegevens met instanties (zoals Stichting CIS, politie, justitie etc.), faciliteren van voorkoming, opsporing en/of onderzoek naar criminaliteit;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het nakomen van verplichtingen uit de volmachtovereenkomsten met verzekeraars;
 • het aanbieden van andere producten die voor u interessant kunnen zijn;
 • schadelastbeperking, in het bijzonder door een verantwoord acceptatiebeleid;
 • marketingdoeleinden, zoals: promotionele doeleinden. Dit betreft onder andere het verzenden van :
  • nieuwsbrieven, tonen van informatie, sturen van gebruikersinformatie,
  • serviceberichten of andere elektronische boodschappen op de website,
 • profileringsdoeleinden. Dit betreft onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens om een profiel te ontwikkelen. Zo kunnen wij de inhoud van onze websites, informatie, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag afstemmen.

Indien bepaalde persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren dan wel een schade af te wikkelen of uit te betalen. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden, medewerkers, klanten of gegevens van personen in geval van noodsituaties), gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door JNPG en hen wijst op deze privacyverklaring

Wij hebben de door ons gehouden persoonsadministratie in kaart gebracht en verwerkt in ons intern gehouden verwerkingsregister. Klanten en andere betrokkenen kunnen deze, op verzoek, ontvangen. Hier vinden zij informatie over de gegevens die wij verwerken en over de partijen met wie wij deze gegevens kunnen uitwisselen.

Verstrekking aan derden

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening kunnen wij derde partijen inschakelen. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • verzekeraars en tussenpersonen waar nodig voor het sluiten van verzekeringen en het verlenen van onze diensten;
 • expertisebureaus, juristen, en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade en benodigde rapportages;
 • opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen;
 • overheidsinstanties waar nodig voor JNPG om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van JNPG worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies;
 • rechtsopvolgers, in geval van verkoop van de dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een onderdeel van) JNPG. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform deze privacyverklaring gebruikt blijven worden;
 • medische deskundigen bijvoorbeeld in geval van dienstverlening omtrent ziektekostenverzekeringen en claims-afhandeling;
 • onderzoeksbureaus die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden, fraude (en het afgeven van verklaringen omtrent gedrag) teneinde fraude in de verzekeringsindustrie op te sporen en te voorkomen;
 • mailing- en promotiebureaus voor het beschikbaar stellen van een salespromotiecadeau en/of het aanbieden van andere producten die voor u interessant kunnen zijn.

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, hanteert JNPG een procedure voor het op juiste wijze melden en afhandelen daarvan.

Direct Marketing

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening en producten die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om uw voorkeuren voor directmarketing doeleinden aan te geven. Wanneer wij u per e-mail benaderen voor marketingdoeleinden hebben wij vooraf van u uw toestemming nodig.

Automatische gegevensverzameling

JNPG kan tijdens uw bezoek aan een JNPG-website of het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites of apps bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/app-bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. JNPG biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor JNPG om de dienstverlening (volledig) te leveren. Lees hier meer over ons gebruik van cookies.

Geautomatiseerde verwerking

Bij het aanvragen van bepaalde (veel voorkomende) verzekeringen kan sprake zijn van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming. Dat betekent dat acceptatie of afwijzing plaatsvindt door bijvoorbeeld een computersysteem zonder dat sprake is van menselijke tussenkomst, aan de hand van door u op een website of aanvraagformulier ingevulde gegevens. Zowel ons reeds bekende gegevens als gegevens van derde partijen kunnen worden gebruikt voor de besluitvorming waarbij ook sprake zal kunnen zijn van controle op kredietgegevens, schadehistorie en fraudepreventie controles. Wanneer een beslissing op basis van louter geautomatiseerde verwerking wordt genomen, wordt u telkens de mogelijkheid geboden van menselijke tussenkomst. U heeft de mogelijkheid zich tegen de geautomatiseerde verwerking te verzetten. U kunt daartoe contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming van JNPG (zie contactgegevens verderop in deze privacyverklaring).

Websites van derden

Via websites van JNPG kunt u doorklikken naar andere websites die beheerd worden door JNPG. JNPG kan ook links aanbieden naar websites die niet door JNPG worden beheerd. Deze websites worden niet door JNPG gecontroleerd en JNPG is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

Gegevens van minderjarigen

Onze dienstverlening en de websites richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en verwijdering

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

 • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door JNPG;
 • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is;
 • recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden;
 • recht op bezwaar tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens;
 • voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.

JNPG bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient JNPG gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal JNPG de gegevens verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Voor het uitoefenen van de bovengenoemde rechten of voor eventuele vragen in het kader van deze verklaring kunt u ons mailen via service@jnpg.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming: mr. A.P. Jacobse, tonjacobse@jnpg.nl

AutoriteitPersoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door JNPG, dan vernemen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen dan samen met u proberen om tot een passende oplossing te komen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.