Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, waardoor een duurzame relatie opgebouwd kan worden. Helaas wordt dit vertrouwen in sommige gevallen geschaad of worden dartoe pogingen ondernomen. Uiteraard doen wij er dan ook alles aan om (pogingen tot) fraude te voorkomen en te onderzoeken. Het belang is evident; zowel de fraude zelf als de bestrijding ervan zijn kostbaar en worden uiteindelijk verdisconteerd in de prijzen van een verzekeringsproduct.

Fraude

Onder fraude verstaan wij het misleiden van een verzekeraar en/of assuradeuren bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst om onrechtmatige verzekeringsdekking, -uitkering, -prestatie van dienstverlening te verkrijgen.

Hierbij valt te denken aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie bij de aanvraag van een verzekering of door het bewust achterhouden van belangrijke informatie.
 • Een onjuiste voorstelling van zaken geven met betrekking tot een schade.
 • Het toesturen van onjuiste facturen of valse documenten.

Voorkom misverstanden Weet u bij de aanvraag van een verzekering niet goed wat wij met een bepaalde vraag bedoelen of is iets u niet duidelijk? Neem dan contact met uw verzekeringsadviseur op. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat misverstanden voorkomen worden.

Fraudebestrijdingsbeleid

Wij tolereren geen enkele vorm van fraude. Daarom hebben wij een fraudebeleid opgesteld om zorg te dragen voor passende maatregelen in het belang van fraudebestrijding. Concreet komt dit tot uiting in de volgende punten:

 • medewerkers worden bewust gemaakt van de controle op fraude aspecten en fraude indicatoren;
 • binnen onze organisatie hebben wij een Fraudecoördinator aangesteld, deze persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van het fraudebeleid;
 • iedere nieuwe verzekeringspolis of relevante wijziging van een bestaande verzekering wordt gecontroleerd in het in het Fraude- en Informatie Systeem Holland (FISH);
 • wij maken gebruik van externe, cq. openbare bronnen en kennissystemen om fraude te detecteren;
 • indien er (een vermoeden van) fraude wordt geconstateerd, wordt hier direct actie op ondernomen en lichten wij de betreffende verzekeraar in.
 • Er wordt gebruik gemaakt van relevante informatie uit het Centraal Informatie Systeem (CIS) van Stichting CIS. Dit is een organisatie van en voor verzekeraars en hun gemachtigden en ondersteunt haar deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de vermenigvuldigen in acceptatie- en claimtrajecten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van stichting CIS: www.stichtingcis.nl

Gevolgen van fraude

Zodra we voldoende feiten hebben verzameld om te kunnen stellen dat er (mogelijk) sprake is van fraude, brengen we de betrokken perso(o)n(en) op de hoogte. Deze perso(o)n(en) bieden wij de mogelijkheid om te reageren en uitleg te geven. Hierna bepalen wij of en welke passende maatregelen getroffen worden. Hierbij valt te denken aan:

 • het weigeren van toekomstige aanvragen van verzekering(en);
 • het niet vergoeden van een gemelde schade;
 • het terugvorderen van eerder uitgekeerde schades;
 • het terugvorderen van gemaakte kosten inzake het fraude onderzoek;
 • het opnemen van persoonsgegevens in een intern en/of extern register, laatstgenoemd register kan geraadpleegd worden door alle financiële instellingen in Nederland, voor meer informatie zie Stichting CIS;
 • het melden van de fraudezaak bij de politie.

FRAUDE MELDEN Heeft u vragen over fraude of wilt u fraude melden, stuurt u dan een e-mail naar info@jnpg.nl . Wilt u anonieme informatie verstrekken over door u ontdekte fraude dan kunt u natuurlijk ook bellen naar het Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800-7000