Algemene voorwaarden

Wie is JNPG?

JNPG is een financieel dienstverlener die verzekeringen aanbiedt via het internet. De verzekeringen worden bij erkende en door de Nederlandsche Bank gecontroleerde verzekeraars. JNPG heeft een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Onze gegevens zijn:

Jacobse & Prins VOF (handelend onder de naam JNPG)
Oslo 14, 2993 LD Barendrecht
service@jnpg.nl
AFM-: 12044397 KvK nummer: 66415578

Welke dienstverlening biedt JNPG aan?

Schadeverzekeringen

U kunt bij ons online schadeverzekeringen vergelijken, aanvragen en afsluiten. Onder schadeverzekeringen vallen beroeps-, bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijk-heidsverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen, cyberverzekeringen en daaraan verwante producten.

Advies

Wij zijn een onlinedienstverlener en bemiddelen bij het tot stand brengen van verzekeringen zonder advies (Execution only). Heeft u behoefte aan advies eo begeleiding dan is dit met ons overeen te komen. JNPG kan zelf voorzien in advies, maar op uw verzoek is het ook mogelijk een externe verzekeringsadviseur van uw keuze het adviestraject te laten verzorgen. Deze adviseur werkt voor eigen rekening en risico. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk / aansprakelijk voor het gegeven advies.
Als u op onze website een vergelijking maakt van schade- eo inkomensverzekeringen, kunt u de uitkomst van de vergelijking niet opvatten als (een strikt persoonlijk) advies. Daarvoor zijn er meer gegevens van u nodig.

Wijzigingen en schades

Na het tot stand brengen van verzekeringen kunt u bij ons terecht voor wijzigingen van uw verzekering(en) en schades. U ontvangt van ons inloggegevens, waarmee u toegang krijgt tot een exclusieve omgeving om de door u gewenste wijzigingen door te geven en schades te melden. Wij verzoeken u de informatie correct en zo volledig mogelijk aan te leveren. Wijzigingen en schades die ons op een andere manier bereiken dan het daarvoor bestemde online omgeving worden niet in behandeling genomen.

Wat mag u verder van JNPG verwachten?
• Financiële producten en diensten worden in beginsel alleen via electronische weg aangeboden en geregeld;
• Een papieren polis(aanhangsel) wordt uitsluitend verzonden als u hierom vraagt. Wij brengen € 5,- incl. belasting in rekening
• Wij spannen ons in om binnen 1 werkdag te reageren op nieuw aangevraagde verzekeringen, veranderingen in afgesloten verzekeringen en schademeldingen
• Wij gaan uit van wederzijds vertrouwen

Wat verwacht JNPG van u als klant?

Wij proberen u als klant zo goed mogelijk te helpen en altijd voor u klaar te staan. Maar daarbij hebben wij ook uw medewerking nodig. Daarom verwachten wij dat u:

Vanaf wanneer bent u verzekerd?

Bedenktijd

Klachtenprocedure

Klacht over JNPG

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van JNPG? Dan kun u een klacht bij ons indienen door het klachtformulier in te vullen. Uw klacht wordt daarna meteen toegewezen aan een medewerker die de klacht verder behandelt. Die persoon neemt binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op en zal u laten wijten hoe lang het ongeveer zal duren om u klacht af te handelen. Als de klacht door JNPG niet binnen 8 wijken naar tevredenheid wordt opgelost dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl) of bij de rechtbank te Rotterdam

Klacht over een bank of verzekeraar

Heeft u een klacht over een verzekeraar? Dan kun u het beste terecht bij de directie van de desbetreffende organisatie zelf. Als de klacht door de verzekeraar niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun u nog terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een geschillencommissie, waar ook JNPG bij aangesloten is. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de rechter te vragen om een uitspraak te doen. Het Kifid is bedoeld om consumenten één loket te bieden voor bemiddeling in (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. U kunt alleen terecht bij het Kifid als u niet tevreden bent met de manier waarop een financiële dienstverlener uw klacht heeft afgehandeld.

Kifid Postbus 93257 2509 AG Den Haag
Website: https://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
E-Mail: consumenten@kifid.nl Tel.: 0900-3552248

Privacy statement

Voor het maken van een vergelijking, het oversluiten van een verzekering, het aanvragen van een offerte of het doorgeven van een wijziging of schade op onze website ontkomt u er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Wij begrijpen dat u als bezoeker of klant daar moeite mee kan hebben. Wij leggen u graag uit waar wij u gegevens voor nodig hebben en hoe wij ermee omgaan.

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van JNP Groep van toepassing. Door het gebruik van de site accepteert u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

JNPG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen wij dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Kom u ergens een fout tegen? Dan zouden wij het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur u e-mail naar service@jnpg.nl.
Zijn wij met u overeengekomen om u tevens te adviseren over schade- eo inkomensverzekeringen en maken wij daarbij een fout in uitoefening van ons beroep dan zijn wij maximaal aansprakelijk voor uw directe schade tot een bedrag van EUR 10.000,-. Staat de schade niet in verhouding met dit bedrag en besluit de rechter de beperking van aansprakelijkheid terzijde te schuiven dan zijn wij maximaal aansprakelijk voor een bedrag van EUR 500.000,-
Kiest u voor een advies van een extern verzekeringsadviseur dan zijn wij hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk. Hetzelfde geldt voor al het handelen en nalaten door een verzekeraar of een van haar hulppersonen

Rechten

JNPG, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JNPG.

Wijzigingen

JNPG mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.