Arbeidsongeschiktheid: Schadeverzekering en Sommenverzekering

Schadeverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) was aanvankelijk uitsluitend verkrijgbaar als schadeverzekering: Functie van de verzekering was en is een belangrijke mate nog altijd om inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid te compenseren. Voor de bepaling van de uitkering wordt gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid, maar natuurlijk ook naar het verlies in inkomen. Blijkt de uitkering tezamen met de restverdiencapaciteit / restinkomen hoger dan de financiële positie voor de gebeurtenis waaruit de arbeidsongeschiktheid voortvloeit, dan zal de verzekeraar deze naar beneden bijstellen tot hetzelfde niveau. Ook wel correctiebepaling genoemd.

 

Sommenverzekering

Uitgangspunt van een schadeverzekering is dat je de schade vergoedt. Met andere woorden: je mag geen financieel voordeel hebben uit de verzekerde gebeurtenis. Vanuit deze optiek is een correctiebepaling logisch, evenals een beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid en rest verdien mogelijkheden. Toch geeft dit alles in de praktijk nogal eens de nodige problemen, zeker bij functies / verantwoordelijkheden van (deels) administratieve eo leidinggevende aard. Verzekeraars kunnen betogen dat de werkzaamheden in (bepaalde mate) waargenomen kunnen worden, dat je wellicht nog wel belangrijke zaken per telefoon kunt afwikkelen, etc. Op zich zijn dit geen onlogische gedachten, maar wel moeilijk objectiveerbaar en mogelijk niet overeenkomstig met jouw praktische situatie. Vanuit deze problematiek ontstond de behoefte om arbeidsongeschiktheid (AO) te verzekeren op sommenbasis.

 

AOV als sommenverzekering: Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) die een som vergoedt bij het optreden van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering op basis van de omvang van arbeidsongeschiktheid, ongeacht de daadwerkelijke schade. Een uitkering kan dus hoger zijn dan de schade. Deze verzekeringsvorm geeft meer houvast en kan leiden tot hogere uitkeringen, waardoor aan te bevelen als je de portemonnee buiten beschouwing laat.
Om overigens beeld te krijgen van de hoogte van de uitkering in relatie tot de mate van arbeidsongeschiktheid is een handig tabel beschikbaar, zie hieronder:

 

AO percentage
80% – 100%
65% – 80%
55% – 65%
45% – 55%
35% – 45%
25% – 35%
  0% – 25%
Uitkeringspercentage VB
100%
75%
60%
50%
40%
30%
geen uitkering

 

Hybride

“Elk voordeel heeft zijn nadeel” en dus zijn er inmiddels ook hybride varianten verkrijgbaar. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval op sommenbasis wordt verzekerd terwijl overige gebeurtenissen binnen de zelfde polis weer op schadebasis worden gedekt. Een andere te verkrijgen variatie is dat je met verzekeraar overeenkomt om jaarlijks opgave te doen van het inkomen, waarop de verzekeraar vervolgens de verzekerde bedragen aanpast naar het