Medische Keuring Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De informatie door jou aangeleverd middels de gezondheidsverklaring en/of het verzekerd belang (eventueel in relatie tot je leeftijd) kunnen aanleiding geven om aanvullende vragen te stellen of een medische keuring verplicht te stellen. De volgende aspecten zijn van belang:

 

Vragengrens

De Wet op de Medische Keuringen (WMK) geeft ruimte om middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de zogenoemde vragengrens te bepalen. Deze vragengrens is thans in het kader van een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor rubriek A (risico 1e jaar) gesteld op EUR 36.249,- en voor rubriek B (risico na 1e jaar) op EUR 24.267,- De betreffende bedragen worden ieder drie jaar aangepast.

 

Waarom is de vragengrens van belang?
Onder de vragengrens is het de verzekeraar niet toegestaan om vragen te stellen die toetsen of je mogelijk erfelijk belast bent met ziekten. Ook is het niet toelaatbaar om te laten testen op HIV-antistoffen en AIDS, behoudens indien je informatie hebt vertrekt dat hiertoe aanleiding geeft.

 

Zijn er boven de vragengrens dan geen beperkingen aan een medische keuring?
Het antwoord hierop is natuurlijk JA! Het zou al te gek zijn als een verzekeraar medische informatie over je kan verzamelen waartoe geen aanleiding bestaat. Hierdoor zou een onevenredige inbreuk op jouw persoonlijke levenssfeer worden gemaakt. Zo moet een verzekeraar die, naar aanleiding van de ingevulde gezondheidsverklaring een medische keuring wenst, jou bijvoorbeeld informeren over de aard en omvang van de keuring. Medewerking is niet verplicht, maar zonder medewerking zal een verzekeraar je niet bedienen van een verzekering.

 

Protocol Verzekeringskeuringen

Artikel 9 van de WMK biedt aan representatieve organisaties de mogelijkheid om in overleg met elkaar te treden en afspraken te maken over de omschrijving van het doel van de keuringen. Dit hebben partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars, ter harte genomen met het Protocol Verzekeringskeuringen tot gevolg. Hieronder een opsomming van een aantal belangrijke procedurele afspraken:

  • Je wordt vooraf schriftelijk geïnformeerd over het beleid van de maatschappij met betrekking tot een medische keuring, het doel en de inhoud van de keuring, de procedure en zijn rechten en plichten.
  • Je hebt het recht om medewerking aan een (onderdeel van de) keuring op te schorten, indien je van mening bent dat niet gehandeld is conform de WMK en het protocol. Je dient hiertoe jouw bezwaar gemotiveerd en schriftelijk in te dienen
  • Indien de verzekeringsaanvraag wordt afgewezen als gevolg van een medisch advies en er zijn relevante nieuwe en/of aanvullende gegevens bekend, dan heb je het recht op herbeoordeling.

Uiteraard kun je een klacht indienen tegen de verzekeraar en/of de medisch adviseur. Je moet je op de hoogte te stellen van de geldende klachtenprocedure van verzekeraar. Indien zij de klacht niet tot tevredenheid afwikkelen dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD: de Financiële Ombudsman). Leidt de bemiddeling van de Ombudsman ook niet tot het gewenste resultaat dan zal Geschillencommissie Financiële Dienstverlening zich hierover kunnen buigen.

NB. Heb je een klacht over de medisch adviseur of de arts die de keuring verricht, dan kun je ook bij de Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg terecht.

 

Inzagerecht en blokkeringsrecht

Tot slot willen wij je erop wijzen dat je kunt verzoeken om de uitkomst van de medische beoordeling eerst zelf te vernemen. Ook heeft u de mogelijkheid om een beroep te doen op het blokkeringsrecht: het is de keurend arts eo medisch adviseur niet toegestaan om de verzekeraar te informeren over hun bevindingen. Voor meer informatie kunt u onze artikelen over de “Gezondheidsverklaring” en “Inzagerecht en blokkeringsrecht” raadplegen