Inzagerecht en blokkeringsrecht bij Medische keuringen

In boek 7 van het Burgelijk Wetboek is Afdeling 5 opgenomen: De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. Artikel 464 lid 2 sub b van deze afdeling geeft een wettelijke basis voor het inzagerecht en blokkeringsrecht en luidt als volgt:

 

“wordt de persoon op wie het onderzoek betrekking heeft in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek wenst te vernemen. Indien die wens is geuit en de handelingen niet worden verricht in verband met een tot stand gekomen arbeidsverhouding of burgerrechtelijke verzekering dan wel een opleiding waartoe de betrokkene reeds is toegelaten, wordt bedoelde persoon tevens in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij van de uitslag en de gevolgtrekking als eerste kennis wenst te nemen teneinde te kunnen beslissen of daarvan mededeling aan anderen wordt gedaan”

 

In het Protocol Verzekeringskeuringen van o.a. het Verbond van Verzekeraars is in artikel 9 lid 2 ook aandacht besteed aan het inzagerecht en blokkeringsrecht. Het artikel luidt als volgt:

 

“De verzekerde heeft recht op kennisneming van de uitslag van nader medisch onderzoek als dat onderdeel vormt van de verzekeringskeuring. Hij dient daar schriftelijk om te verzoeken en dient daarbij aan te geven of hij deze informatie wenst te krijgen rechtstreeks van de medisch adviseur of door tussenkomst van een door verzekerde aan te wijzen arts.

De verzekerde heeft het recht als eerste van het advies van de medisch adviseur in kennis te worden gesteld. Hij dient hier schriftelijk om te verzoeken. De medisch adviseur informeert de verzekerde op adequate en begrijpelijke wijze over de redenen die aan zijn advies ten grondslag hebben gelegen, tenzij de verzekerde aangeeft hierover niet geïnformeerd te willen worden. Op verzoek van de verzekerde kan de motivering ook worden verstrekt via een door de verzekerde aan te wijzen arts. De verzekerde kan vervolgens de medisch adviseur verbieden advies uit te brengen aan de verzekeraar. Een aangevraagde verzekering komt dan niet tot stand en een eventueel verleende voorlopige dekking vervalt. Indien de verzekerde aangeeft dat de verzekering definitief niet tot stand komt en schriftelijk verzoekt de medische gegevens te vernietigen, worden de medische gegevens binnen drie maanden na dit verzoek vernietigd”

 

Maak je gebruik van het inzagerecht, wat wij kunnen aanbevelen, dan zal je verzekeringsaanvraag vertraging oplopen. De verzekeraar kan tenslotte nog niet beschikken over de gevraagde informatie. Daarentegen heb je de gelegenheid om te bepalen wat de informatie voor je betekent, of je de informatie wel wilt delen en of je de aanvraag (ongewijzigd) wilt voortzetten. Is dat niet het geval dan kun je je beroepen op het zogenoemde blokkeringsrecht. De verzekering kan niet tot stand komen, maar je voorkomt daarmee mogelijk ook een afwijzing, welke je vervolgens bij ieder andere aanvraag zou moeten vermelden.

 

Kosten

De verzekeraar zal de kosten voor de medische keuring voor har rekening nemen, dat geldt ook indien je uiteindelijk gebruikt wenst te maken van het blokkeringsrecht. Hiermede kunnen de kosten geen drempel vormen om je rechten te doen gelden