Gezondheidsverklaring bij Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voordat een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten kan worden zal de verzekeraar als onderdeel van het acceptatieproces een beoordeling willen van jouw gezondheid, medisch dossier en erfelijke belasting. Je wordt hierom verzocht een vragenformulier in te vullen en te ondertekenen, ook wel gezondheidsverklaring genoemd.

 

Wat kan je verwachten?

Je wordt in de gezondheidsverklaring niet alleen verzocht om inzicht te geven op het gebied van ziekten, behandelingen van (para)medici en andere specialisten, maar men wil ook weten of je drank eo drugs (hebt) gebruikt en wat het rookgedrag is (geweest). Om een (beperkt) beeld te krijgen van jouw erfelijke belasting zijn een aantal vragen opgenomen aangaande de directe verwanten. Denk hierbij aan: ouders, broers en zussen. Het verbond van verzekeraars heeft een voorbeeld gezondheidsverklaring opgesteld, welke je hier kunt inzien en waarvan de varianten van verzekeraars zijn afgeleid.

Vragen over erfelijke ziekten zijn overigens gebonden aan restricties opgesteld in de Wet op de Medische Keuringen (WMK). Concreet komt het erop neer dat je alleen bevraagd mag worden over erfelijke ziekten indien het verzekerd belang boven de EUR 36.249 voor het risico in het eerste jaar (rubriek A) en de EUR 24.267 voor het risico na het eerste jaar (rubriek B) uitstijgt. Dit laat onverlet dat op jou een mededelingsplicht rust. Met andere woorden: ben je ervan op de hoogte dat je belast bent met een erfelijke ziekte, dan dien je dit kenbaar te maken.

Omdat de gezondheidsverklaring een uitgebreide bevraging betreft en bovendien sommige relevante behandelingen eo gedragingen lang geleden plaatsgevonden kunnen hebben adviseren wij je om de tijd te nemen bij het invullen en desnoods even te overleggen met jou naasten. Het belang van juiste beantwoording is evident: de beantwoording wordt beoordeeld door een medisch specialist, opdat de verzekeraar een goed besluit kan nemen over haar verzekeringsaanbod. In veel gevallen zal gewoon een uitgebreide / volledige dekking worden geboden, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een hogere premie wordt gevraagd of uitsluitingen worden opgenomen. Heb je problemen gehad met jouw heup? wellicht zal deze heup als oorzaak van arbeidsongeschiktheid worden uitgesloten

Is er twijfel over de beantwoording of blijkt op enig moment (vaak wanneer arbeidsongeschiktheid zich manifesteert) dat je de vragen niet juist hebt beantwoord dan kan de verzekeraar mogelijk dekking ontzeggen eo de verzekering opzeggen, zonder premieteruggave.

 

Jouw rechten en waarborgen

Het gaat in de gezondheidsverklaring natuurlijk over gevoelige, vertrouwelijke en persoonlijke informatie. Het is daarom ook belangrijk om deze informatieverstrekking met de nodige waarborgen te omkleden, waarvoor de laatste tijd ook veel aandacht is geweest.

De informatie zal worden beoordeeld door een medisch adviseur. Deze zal de informatie beoordelen en verslag doen aan de acceptant van verzekeraar in de mate dat relevant is voor de beoordeling van de verzekering. Je hebt de mogelijkheid om eerst zelf kennis te nemen van de medische beoordeling. Dit wordt recht op eerste kennisneming genoemd. Bovendien kun je gebruik maken van het blokkeringsrecht: Het medisch advies mag niet aan de verzekeraar gegeven worden.

 

Waarom gebruik maken van het blokkeringsrecht?

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de uitkomst van de medische beoordeling van dien aard is dat je een afwijzing verwacht of dat je vergeten bent om relevante feiten mede te delen. Doordat de verzekeraar niet kan beschikken over het medisch advies kan zij niet over de verzekering oordelen. Je kunt de verzekeringsaanvraag intrekken en voorkomt daarmee dat de verzekeraar een verkeerd standpunt inneemt of zelfs afwijst. Dat laatste is relevant omdat je een afwijzing moet melden bij een nieuwe aanvraag voor een verzekering. De verzekeraar in kwestie zal deze afwijzing meewegen, waardoor de kans op een nieuwe afwijzing groter is.

 

Gedragscode verwerking persoonsgegevens door financiële instellingen

De waarborgen waarmee de informatieverstrekking is omkleed is vastgelegd in de gedragscode verwerking persoonsgegevens door financiële instellingen. Zo is vastgelegd welke gegevens, door wie en op welke wijze verwerkt mogen worden. De gedragscode bevat als het ware een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens, specifiek voor de verzekeringsbranche.